Visie

Missie en visie van de school
Het motto van de school verwijst naar het logo: “de school waar de kinderen de wereld van de toekomst laten draaien”. Onze missie richt zicht op ontdekkend leren. Op deze manier willen wij het welbevinden, de betrokkenheid en de zelfstandigheid van de leerlingen vergroten. Wij willen de leerlingen uitdagen in een (taal) rijke leeromgeving, zodat ze zich op school optimaal kunnen ontwikkelen. De leerkrachten zijn hierbij een coach die de leerlingen in hun leerproces begeleiden, waardoor de leerlingen de ruimte en verantwoordelijkheid krijgen over hun eigen leerproces. De kernwaarden van waaruit de leerkrachten werken zijn: verantwoordelijkheid, respect, betrokken, plezier en betrouwbaar.

obs De Planeet is een school waar:

 • De leerlingen ontdekkend leren en we inspelen op de actualiteit.
 • De leerlingen zich in brede zin ontwikkelen door deel te nemen aan culturele activiteiten en verschillende projecten.
 • De leerlingen leren in een (taal) rijke leeromgeving.
 • De leerlingen de ruimte en de verantwoordelijkheid krijgen ten aanzien van hun eigen leerproces en een zelfstandige leerhouding ontwikkelen.
 • Een goed pedagogisch klimaat heerst, waardoor de leerlingen zich veilig voelen.
 • De leerlingen met plezier naar school gaan, omdat we de leerlingen serieus nemen.
 • De leerlingen leren samenwerken.
 • Op individueel en op groepsniveau doelen worden gesteld.
 • De meer begaafden uitdagende leerstof krijgen aangeboden en er extra zorg is voor de minder begaafden.

De ambities van de school in relatie tot de missie en de visie
Naast het aanbod van de basisvaardigheden is de ambitie om het motto “Oog voor de wereld” te vergroten. Onze leerlingen hebben handvatten nodig om de zelfredzaamheid en de zelfstandigheid te vergroten om zich in de omgeving te handhaven.
De school richt zich in de volgende jaren op de volgende onderwerpen:
- ‘Oog voor de wereld’ met de methodiek van Topondernemers;
- Opzetten van een beleidsplan en een leerlijn Wetenschap & Techniek & ICT;
- Engels als tweede taal van groep 1 t/m 8;
- Borgen en herschrijven van de beleidsplannen voor taal en rekenen;
- Kwaliteit van instructie en afstemming op verschillen en eindopbrengsten.
- Het traject ‘didactisch handelen’ voortzetten en dit lopende schooljaar afronden.
- Groep 8 neemt deel aan het ‘Junior College’ i.s.m. het Esdal College.

Daarnaast vinden wij, als school, de volgende onderdelen ook belangrijk:
 • dat er een goede, harmonieuze sfeer is op school. Wij willen een open school zijn, waar ouders en leerkrachten elkaar makkelijk opzoeken;
 • dat we samenwerken met de ouders. Door goed samen te werken met de ouders halen we meer uit het onderwijs aan de leerlingen van onze school;
 • hebben we respect voor elkaar hoog staan. Iedereen mag zichzelf zijn. Dit geldt voor iedereen die hier op school aanwezig is;
 • dat er structuur en rust heerst;
 • dat de leerlingen de school als een veilige plek ervaren;
 • dat de leerlingen optimaal profiteren van het onderwijs. We willen eruit halen wat erin zit;
 • dat onze school gebruik maakt van actieve werkvormen om zoveel mogelijk leerrendement voor alle leerlingen te halen;
 • dat Wetenschap en Techniek een plek heeft in onze school, waarbij we de wetenschappelijk onderzoekende houding (het zelf ontdekken van leren) van leerlingen binnen alle vakken stimuleren;
 • dat taal, lezen en rekenen onmisbaar is als basis voor kinderen. Als school hebben we een duidelijk taal/lees- en rekenbeleid opgesteld om de kinderen zo goed mogelijk onderwijs te bieden;
 • dat de kwaliteit van het onderwijs goed moet blijven, daarom verbeteren we onze leerkrachtvaardigheden voortdurend. We volgen jaarlijks cursussen in teamverband en individueel;
 • dat we op school in alle groepen werken met chromebooks.

© 2022 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden