Ons onderwijs

Ons onderwijs is gericht op een effectieve en uitdagende leeromgeving waarbij de leerkrachten en de leerlingen werken vanuit een intrinsieke motivatie. We zijn duidelijk gericht op het werken met hedendaagse methodieken, waarbij onze aandacht vooral uit gaat naar de basisvakken: taal, lezen en rekenen. Wij vinden taal, lezen en rekenen een basisvoorwaarde voor verdere ontwikkeling.

We hebben een doorgaande leeslijn voor groep 1-8, bestaande uit “fonemisch bewustzijn”, “Veilig leren lezen (KIM-versie)” en “Estafette”. Hierin wordt aandacht besteed aan alle moderne vormen van lezen. De groepen 5-8 werken aan hun studievaardigheden met de methode Blits. Het begrijpend lezen wordt vanaf groep 4 elke week aangeboden d.m.v. actuele nieuwsberichten van Nieuwsbegrip. Bovendien beschikken we over een uitgebreide bibliotheek voor leerlingen van de groepen 1-8.
In de afgelopen jaren is de nieuwe rekenmethode “Rekenrijk” ingevoerd en maken we gebruik van de methode "Met Sprongen Vooruit".
Voor de Nederlandse taal werken we met de methode “Taal Actief”. Voor voorbereidend schrijven gebruiken we in de groepen 1 & 2 de methode "schrijfdans" en in de groepen 3-8 de methode “Pennenstreken”.
De zaakvakken worden behandeld aan de hand van de thematische kaarten van "Topondernemers". Hierbij werken de kinderen aan een ondernemende en onderzoekende houding m.b.t. geschiedenis, aardrijkskunde, techniek en natuur. De leerling kan in een groepje of individueel bezig zijn met een leersituatie aan de hand van een thematische opdrachtkaart. Er wordt van hen gevraagd om zelfontdekkend en zelfregulerend bezig te zijn. Door dit actieve leren, blijft de kennis beter hangen bij de leerling. Door de situaties uit de alledaagse omgeving kan een leerling zijn opgedane kennis ook toepassen in de praktijk.  De expressievakken worden verweven in het thematisch onderwijs van "Topondernemers".

Passend onderwijs
Passend onderwijs betekent dat er specifieke aandacht is voor kinderen die een extra steuntje in de rug nodig hebben. Wij zijn van mening dat alle kinderen een zo passend mogelijke plek verdienen in het onderwijs. Wij kijken daarom naar wat een kind nodig heeft en houden rekening met eventuele belemmeringen.
We ondersteunen leerlingen bijvoorbeeld bij rekenhulpvragen, leeshulpvragen, meerbegaafdheid, hoogbegaafdheid, sociale veiligheid en verschillen in gedrag. We hebben specifieke specialismen in huis, zoals een rekencoördinator, een taal-leescoördinator, (hoog)begaafdheidscoördinator en een intern begeleider.
Als uw kind meer ondersteuning nodig heeft dan onze leerkrachten of coördinatoren kunnen bieden, dan schakelen we extra hulp in. Bijvoorbeeld een adviseur, orthopedagoog of ambulant begeleider. Zo helpen we de kinderen zich zo maximaal mogelijk te ontwikkelen!

Snappet
Sinds januari 2020 is onze school gestart met Snappet in de bovenbouw. Snappet bied leerstof voor de vakgebieden rekenen, taal, woordenschat, spelling, lezen en voor de diverse zaakvakken. De vakgebieden rekenen, taal en woordenschat bieden wij via Snappet aan. Iedere leerling werkt op een chromebook waarop de inhoud per vakgebied wordt weergegeven in een applicatie. Snappet geeft de leerling direct feedback op eigen werk. De leerlingen zien d.m.v. een krul of het antwoord goed is en een kruis wanneer het antwoord fout is. Er kan op twee manieren met Snappet gewerkt worden, namelijk: klassikaal (waarbij de lijn van de methode wordt gevolgd en adaptief (waarbij de leerling op eigen niveau aan eigen doelen werkt).
De leerling kan op twee manieren met Snappet werken: klassikaal (waarbij de lijn van de methode wordt gevolgd) en adaptief (waarbij de leerling op zijn eigen niveau aan specifieke leerdoelen werkt). Op basis van de manier waarop de leerling de opgaven heeft gemaakt, wordt de oefenstof aangepast aan een makkelijker of moeilijker niveau. Naast de dagelijkse les kunnen leerlingen hierdoor extra oefenen en nieuwe verdiepingsopdrachten maken. Snappet maakt het tevens mogelijk om extra te oefenen aan eigen leerdoelen. Snappet houdt van de leerling de top 10 van minst gescoorde leerdoelen bij. Op deze manier heeft de leerling zelf in beeld aan welke lesdoelen nog gewerkt moet worden (eigenaarschap op het leren). Tenslotte heeft Snappet ook de mogelijkheid om opdrachten voor te laten lezen, bijvoorbeeld voor dyslectische leerlingen.

 

© 2022 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden